Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szeretetláng Mozgalom kibontakozása és jóváhagyása

2011.08.23

A Szeretetláng Mozgalom kibontakozása és egyházi jóváhagyása

 
„Szeretetláng” néven vált ismertté az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony 1961 és 1983 közt, a Lelki Naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon. Az Úr Jézus és a Szent Szűz lélekújító és lélekmentő üzenete, nem csupán egy helyi közösséghez, nem csak egy ország népéhez, de az egyetemes emberiséghez intézi felhívását. 1962. 10. 19-én a Szent Szűz így nyilatkozott: ,,Ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén.” (II/18) (Megj: A hivatkozások, a Lelki Napló, Szent István Társulatnál megjelent kritikai kiadása alapján!)
 
Rendkívül figyelemreméltó ez az ígéret, mert aligha nélkülözhetjük a szívünk mélyén munkálkodó kegyelmet. Ezzel kapcsolatban, meg kell jegyeznünk: hogy a Szeretetláng kegyelmi adománya egyetemes ajándék, a bűn elleni eszköz, sőt fegyver, jóllehet ,,kegyelmi hatása”, minden látványosságot nélkülöz! A szívek mélyén végbemenő változás során, ugyanis nem számolhatunk azon csodának minősülő feltűnő eseményekkel, amelyeket már megszoktunk a Mária-jelenéseknél. Következésképp igen nehéz bármit is bizonyítani, mert el kell indulni a Szent Szűz által ajánlott úton, szívünkbe kell fogadnunk Mária Szíve Szeretetlángját, ha meg akarjuk tapasztalni a szív mélyén végbemenő csodát.
 
     A Szeretetláng üzentét a Mária-jelenések közt tartjuk nyilván (talán a Mária-korszak egyik legfontosabb magánkinyilatkoztatása)! Érdekessége, hogy 1961 év közepétől 1962. április 13-ig, kizárólag az Úr Jézus nevelte és készítette elő Erzsébet asszonyt a nagy feladatra, az Édesanyja Szeplőtelen Szívével való együttműködésre! Az Úr első szavai közt voltak: »Mondj le önmagadról!«(I/7) A Szent Szűz első közlése így hangzott: »Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja.« (I/37) A reveláció mikéntjéről − volt lelkivezetője − Antalóczi Lajos, könyvében így ír: ,,A Szeretetláng látnoka csak átvitt értelemben nevezhető látnoknak. Erzsébet − az ő szavaival élve − a szemeivel semmit nem látott, és füleivel semmit nem hallott. (...) Ennek ellenére a látnok mégis világosan tudja, ki az aki hozzá beszél. Sőt azt is ,,látja'', hogy a Szent Szűz vagy az Úr Jézus tekintete szomorú vagy derűs, esetleg mosolygós. A misztikus irodalom ezt a jelenséget értelmi látomásnak nevezi.” (Jelenések üzeneteke és a jövő. Eger, 2000. 173.)
      A Szeretetláng üzenetek hitelességét nem csupán egyszerű, evangéliumhű tanítása és az általa hirdetett hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások (gyümölcsök) is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára, engesztelésre, és irányítanak vissza a Katolikus Egyház liturgikus életébe. Kegyelmi hatékonyságának valós bizonyítéka, hogy több országban főpásztori jóváhagyással, jelentős evangelizációs tényezővé vált. De külön figyelmet érdemelnek a lelkipásztori és exorcista tapasztalatok is, melyek közül egyet Dr Kovács Zoltán mariológus a Teológiai Szakvéleményében említ:
     „...2008. április 14-én folytatott beszélgetésem során az ördögűző arról számolt be, hogy addigi gyakorlata során az ördögűzések alkalmával valahányszor próbaként a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradását kérte, a megszállott egyén szabadulása feltűnően hamar és könnyen megtörtént.” (Lelki Napló 410) Hasonló tanúságot tett a IV. Nemzetközi Találkozón (Bp 2011.08.01-08) résztvevő két exorcista is, Eduardo Lozano El Salvador-i és Sergio Hernandez Ochomogo Nikaragua-i atya is.
     Tekintve, hogy az adott kor Magyarországán egy lélekújító mozgalmat, még az ügyet támogató lelkivezetők sem tudtak érdemben kivizsgáltatni, főleg nem népszerűsíteni, így mindenképp rendkívülinek kell tartanunk, hogy a Szeretetláng ügye az akadályoztatások ellenére is – az Istenanya ígérete szerinti módon – szívről-szívre (I/39, III/140) futótűzként (I/59) terjedt el az egész világon (I/85)!
     A Szeretetláng Lelki Mozgalom töretlenül kiállta az idők próbáját, így ötven év távlatában kevéssé tekinthető „időszakos fellángolásnak”! Ezt igazolja egy ekvádori egyházmegye, 20 éves időközű két jóváhagyása is.
     Elsőként lássuk Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érseknek (a későbbi bíborosnak) a Szeretetláng Lelkinapló 1988-as kiadásához írt ajánlását (részlet): „Szeretetláng – ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, mely Mária Lelkében él minden ember iránt (…) Láng ez, mely megvilágít, láng, mely melegít, láng, mely tűztengert képes fellobbantani. Láng, mely Mária Szívében ég, s égni akar gyermekei szívében is. (…) A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését. (...) A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pillanatát...” (fordítás mint lent, P. Róna G. SJ)
     Részlet, Antonio Arregui Yarza guayaquili érsek Prot. 445/2008 számú jóváhagyásából: „...Mária Szeplőtelen Szíve Mozgalmának jellemző vonása tagjainak igaz keresztény lelkisége. Hálát adunk Istennek a gyümölcsökért, melyeket a plébániákon megalakult imacenákulumok teremnek, valamint azon fáradozásukért, amellyel a családi közös imádkozást előmozdítják. Fő apostoli tevékenységük az evangelizálás, az imádság, a szentségekhez való gyakori járulás, a testvéri szeretet és készség, amellyel részt vállalnak Egyházunk tevékenységében, a hitoktatásban
 (...) Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom csodálatos módon elterjedt a világ különböző országában, a mi országunkban is.”
     Hazánkban Erdő Péter bíboros érsek hagyta jóvá a Mozgalmat 2009. június 5-én, melyet másnap a X. Orsz. Szeretetláng Találkozón hirdetett ki: „...Jelen soraimmal a krisztushívők jogi személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapítom a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulást. Egyben jóváhagyom a főegyházmegye területére nézve is a társulás 2008. augusztus 15-én, a brazíliai San Paulóban elfogadott és 2008. december 11-én a mexikói Hermosillói Főegyházmegyében jóváhagyott szabályzatát. A társulás életére és munkájára Isten bőséges áldását kérem. Szolgáljon működésük hazánk lelki megújulására!” (494-1/09 számú Jóváhagyási Dekrétum). 2010-ben Nihil obstat- és Imprimaturral a Szent István Társulatnál megjelenhetett a teljes Lelki Napló kritikai kiadása.
 
Begyik Tibor